Discussion:
Pozvánka: Diskusia EE CLUB "Ako ďalej s odpadmi na Slovensku?"
Dana Feketeová | Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk
2017-12-05 09:26:54 UTC
Permalink
PONUKA INZERCIEVydavateŸstvo denníkov Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a
Voda-portal.sk Vás pozýva na diskusiuenvironment-economy-club

AKO ÏALEJ S ODPADMI NA SLOVENSKU?

Dòa 11. decembra 2017 od 18:00 hod. v Black King Bar na
Dunajskej 14 v Bratislave.

TÉMA DISKUSIE

V roku 2017 pokraèovalo Slovensko v nastavovaní nových
regulácií v odpadovom hospodárstve, najmä novelizáciou zákona
o odpadoch, vykonávacích vyhlášok a prípravou nového zákona
o poplatkoch za uloženie odpadov.Tento rok sa tiež naplno rozbehlo nové financovanie triedeného zberu
odpadov, zanikol Recyklaèný fond, rozbehli sa dotácie na zhodnocovanie
bioodpadov a prebehli prvé kontroly organizácií zodpovednosti
výrobcov.Európsky trh zasiahla „plastová kríza“, spôsobená novými èínskymi
reguláciami a nedostatkom dopytu aj spracovateŸských kapacít
v Európe.Aký bude trh v roku 2018? Èo má urobi Slovensko pre to, aby
splnilo ciele Európskej únie? Aké má zvoli ekonomické nástroje
a legislatívne regulácie?O tom všetkom chceme hovori s panelistami diskusie.

----------------

PANELISTI

Panelisti diskusie – zmena programu vyhradená:Eleonóra Šuplatová, riaditeŸa odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR
(potvrdená)

Ivana Maleš, zakladateŸka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (potvrdená)

Martin Haluš, riaditeŸ Inštitútu environmentálnej politiky MŽP SR
(potvrdený)

+ špeciálny hos: Denisa Rášová, držiteŸka ocenenia Zlatý mravec 2017
za diplomovú prácu v kategórii Študentský projekt (potvrdená)Moderátor: Radovan Kazda, Odpady-portal.sk----------------

ORGANIZAÈNÉ POKYNYMiesto konania: pub Black King Bar, Dunajská 14, Bratislava.

Vstupné: dobrovoŸné. Vstup je podmienený prihlásením sa prostredníctvom
tohto prihlasovacieho formulára a potvrdením úèasti z našej
strany.

VzhŸadom na obmedzenú kapacitu sály a bezplatný
(resp. dorovoŸný) úèastnícky poplatok, bez potvrdenia úèasti
z našej strany nemôžeme garantova vstup na podujatie.

Predbežný záujem môžete prejavi na Facebooku.V prípade naplnenia kapacity sály (miest urèených pre širšiu
verejnos), usporiadateŸ si vyhradzuje právo neakceptova prihlášku.
Akceptovanie alebo zamietnutie prihlášky bude potvrdené zaslaním
e-mailu z našej strany. Úèastníci prihlásením zároveò vyjadrujú súhlas
s vyhotovením a verejným použitím a zverejnením obrazových
a zvukových záznamov z akcie organizátorom a vyjadrujú
súhlas s úèasou na takých záznamoch.

----------------

PROGRAM

17.30 – 18.00 | REGISTRÁCIARegistrácia prihlásených a z našej strany potvrdených
úèastníkov. Odporúèame prís s èasovým predstihom, aby ste si
stihli objedna nápoje podŸa vlastného výberu, nakoŸko poèas prednášky
nebude obsluha vyrušova.18.00 – 20.00 | DISKUSIAPanelisti: Ivana Maleš, Martin Haluš, Eleonóra Šuplatová a Denisa
Rášová, moderátor: Radovan Kazda

Diskusia s publikomPo skonèení programu s vami radi zotrváme v neformálnej
diskusii, èi spoloèenskom posedení na "portálovom pive".
V reštaurácii máte možnos výberu z ponuky jedál.

----------------

Ïalšie odkazyPridajte si udalos na FACEBOOK-u:
https://www.facebook.com/events/1932495153672034/ Predchádzajúce diskusné fóra EE CLUB:8. februára 2011: Energetické zhodnocovanie odpadov (foto)28. júna 2011: Environmentálne záaže - nesplatené dlhy
minulosti? (foto)13. júla 2011: Program odpadového hospodárstva SR na roky
2011-2015 (foto)21. februára 2013: Efektívne nakladanie s elektroodpadom v
SR (foto)26. marca 2013: Efektívne nakladanie s obalmi v SR (foto)4. februára 2016: Odpad ako zdroj energie (jednotlivé
výstupy: tu, tu, tu a tu)

30. januára 2017: Œudské konanie a (ne)vyèerpateŸné zdroje---Ospravedlòujeme sa, ak sme Vás touto správou vyrušili. Prosím, dajte
nám vedie, aby sme sa tomu v budúcnosti vyhli: UNSUBSCRIBE / ODHLÁSI.
Ïakujeme.

Loading...